Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
  Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
Адреса ул. Боро Шаин 10, 6000 Охрид, Македонија
Град Охрид
Tel
Fax
Email
Web
Google