Документација

Документи
   Документ  
1 Прирачник за сместување и чување на музејски предмети pdf 815 Kb
2 Пријава за учество „Советување 2017“ doc 39 Kb
3 Статут на МНК ИКОМ doc 749 Kb
4 Пријава за индивидуално членство во ICOM pdf 124 Kb
5 Пријава за институционално членство во ICOM pdf 164 Kb
6 Записник од годишното собрание на МНК ИКОМ doc 56 Kb
7 ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ВО 2013 ГОДИНА НА ЗДРУЖЕНИЕТО МНК ИКОМ doc 118 Kb
8 ИВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ВО 2014 ГОД. НА ЗДРУЖЕНИЕТО МНК ИКОМ doc 15 Kb
9 ИВЕШТАЈ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МНК ИКОМ ЗА 2014 ГОД. doc 48 Kb