ICOM


  • Oрганизација, создадена во 1946 година од страна и за музејските професионалци.
  • Eдинствена мрежа на повеќе од 35.000 членови - музејски професионалци кои ja претставуваат глобалната музејска заедница.
  • Дипломатски форум создаде од експерти од 136 земји и територии за да одговори на предизвиците со кои се соочуваат музеите во светот.
  • Консултативен статус со Економско - социјалниот совет на Обединетите нации.
  • 119 Национални комитети и 30 меѓународни комитети посветени на различни музејски специјалности.
  • Водечка сила во етичките прашања.
  • Еден од основачите на Меѓународниот комитет на Синиот штит (ICBS).
  • Организација од јавен интерес.
  • Tри службени јазици: англиски, француски и шпански јазик.