СТРУКТУРАПретседател на МНК ИКОМ
Маја Чанкуловска - Михајловска (од 2016 година)


Секретар на МНК ИКОМ
м-р Перо Арџанлиев (од 2016 година) 


Членови на Извршниот одбор на МНК ИКОМ
д-р Снешка Лакалиска (од 2016 година)
д-р Валентина Поцеска (од 2016 година)
д-р Мери Стојанова (од 2016 година)


Претседател на Собрание
Славица Крстиќ (од 2013 година)


Надзорен одбор
м-р Горан Санев (од 2017 година) 
Ирена Колиштркоска Настева (од 2017 година)
Драган Величковски (од 2017 година)