ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015ПРОЕКТИ ЗА МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ:
  1. МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ 18 МАЈ 2015 „МУЗЕИТЕ ЗА ОДРЖЛИВО ОПШТЕСТВО“
  2. НАГРАДА „18 МАЈ-МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ“ за 2014 година
  3. МУЗЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА - ПУБЛИКАЦИЈА (2 фаза)
  4. ПРИВАТНО КОЛЕКЦИОНИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ ДОБРА - ПРАВНИ АСПЕКТИ
  5. ПРИРАЧНИК ЗА ДЕПОНИРАЊЕ И РАКУВАЊЕ СО МУЗЕЈСКИ ПРЕДМЕТИ
 

ПРОЕКТИ ЗА МЕЃУНАРОДНА КУЛТУРНА СОРАБОТКА:
  1. УЧЕСТВО НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ И НАСТАНИ НА РЕГИОНАЛНАТА АЛИЈАНСА ICOM SEE за 2015 година
  2. КОТИЗАЦИЈА ЗА ЧЛЕНАРИНА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА МНК ИКОМ ЗА 2015 ГОДИНА
  3. УЧЕСТВО НА ГОДИШНИОТ СОСТАНОК НА КОНСУЛТАТИВНИОТ СОВЕТ НА ICOM ВО ПАРИЗ, 2015 ГОДИНА