МЕЃУНАРОДНИ ОДБОРИМеѓународни комитети

Меѓународните комитети ги здружуваат експертите со различни музејски специјализации. Меѓународните комитети ги дефинираат стандардите за музеи и музејски професионалци, размена на научни информации, воспоставување на партнерства со други организации и ги развиваат препораките за членство во ICOM. Претседателите на овие Меѓународни комитети се членови во Советодавниот комитет на ICOM.
 

Список на меѓународните комитети на ICOM:
 
AVICOM ICOM International Committee for Audiovisual and New Technologies of Image and Sound
CAMOC International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities
CECA International Committee for Education and Cultural Action
CIDOC International Committee for Documentation
CIMAM International Committee for Museums and Collections of Modern Art
CIMCIM International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments
CIMUSET International Committee for Museums and Collections of Science and Technology
CIPEG International Committee for Egyptology
COMCOL International Committee for Collecting
COSTUME International Committee for Museums and Collections of Costume
DEMHIST International Committee for Historic House Museums
GLASS International Committee for Museums and Collections of Glass
ICAMT International Committee for Architecture and Museum Techniques
ICDAD International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design
ICEE International Committee for Exhibition Exchange
ICFA International Committee for Museums and Collections of Fine Arts
ICLM International Committee for Literary Museums
ICMAH International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History
ICME International Committee for Museums and Collections of Ethnography
ICMEMO International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes
ICMS International Committee for Museum Security
ICOFOM International Committee for Museology
ICOM-CC International Committee for Conservation
ICOMAM International Committee for Museums of Arms and Military History
ICOMON International Committee for Money and Banking Museums
ICR International Committee for Regional Museums
ICTOP International Committee for the Training of Personnel
INTERCOM International Committee on Management
MPR International Committee for Marketing and Public Relations
NATHIST International Committee for Museums and Collections of Natural History
UMAC International Committee for University Museums and Collections
 

Регионални алијанси
 
Регионални алијанси се форуми за дијалог и размена на информации помеѓу националните комитети, музеи и музејски професионалци од одредени региони. Националниот комитет може да бидат член на регионалната алијанса во својата географска област. Претседателот ја претставува регионалната алијанса во Советодавниот комитет на ICOM.
 
 
Список на регионални алијанси:
 
COM ARAB International Council of Museums Arab Countries Alliance
ICOM ASPAC International Council of Museums Asia-Pacific Alliance
ICOM EUROPE International Council of Museums Europe Alliance
ICOM LAC International Council of Museums Latin America & Caribbean Alliance
ICOM SEE International Council of Museums South East Europe Alliance
 
 
Придружни организации
 
Придружните организации се меѓународни асоцијации и комитети посветени на музеи и музејски професионалци во различни региони на светот. Овие организации се автономни, но учествуваат во активностите на ICOM. Претседателите на овие организации учествуваат во работата на Советодавниот одбор.
 

Список на придружните организации на ICOM:
 
AEOM Association of European Open-Air Museums
AFRICOM International Council of African Museums
AIMA International Association of Agricultural Museums
AMOI Association of Museums of the Indian Ocean
CAM Commonwealth Association of Museums
EXARC International Organisation of Archaeological Open Air Museums and Experimental Archaeology
HO!I Hands On! International Association of Children’s Museums
IACM International Association of Customs/Tax Museums
IAMFA International Association of Museum Facility Administrators
IAMH International Association of Museums of History
IATM International Association of Transport and Communications Museums
ICAM International Confederation of Architectural Museums
ICMM International Congress of Maritime Museums
MAC Museums Association of the Caribbean
MINOM International Movement for a New Museology
PIMA Pacific Islands Museums Association
SADCAMM Southern Africa Development Community Association of Museums and Monuments
SIBMAS International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts