ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЧЛЕНСТВОПостапка за институционално зачленување во МНК ИКОМ

До Извршниот одбор на МНК ИКОМ треба да биде испратено барање за прием на институцијата заедно со пополнет образец за институционално членство заверен и потпишан од одговорното лице и потоа скенирани треба да бидат испратени на на icom_mnc@yahoo.com или perekutika@yahoo.com или по пошта на адресата на МНК ИКОМ. Ако институцијата ги исполнува условите за членувањево ICOM картичките ќе бидат испратени до институција по приемот од седиштето во Париз.

Износот за институционална членарина за 2017 година се утврдува према следната табела:

[Образец за институционално членство во ICOM]